Veřejný závazek

Odlehčovací služba je registrovaná sociální služba, která zajišťuje v souladu s registrací péči o klienty, kteří nemůžou z jakéhokoli důvodu být ve svém domově.

Odlehčovací služba je poskytována v souladu se zásadami standardů kvality, které jsou k dispozici v sesterně agentury. Dále jsou vyhotoveny postupy pro jednotlivé činnosti personálu, který tvoří pečovatelky a registrované zdravotní sestry. Provoz odlehčovací služby stejně jako ostatních služeb je nepřetržitý.

Tato služba vznikla v roce 2014 jako návazná služba na služby terénní, protože se ukázala potřeba některých klientů a jejich rodin umístit své blízké po dobu, kdy rodina nemá možnost se postarat sama v přirozeném prostředí klienta a ani terénní služby nejsou vhodné pro některý typ klientů.

Klienty odlehčovací služby mohou být:         

- Senioři mladší i starší
- Pacienti s dlouhodobým onemocněním
- Klienti s chronickým onemocněním

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o odlehčovací službu kontaktuje naše pracoviště, sjedná se schůzka buď přímo v odlehčovací službě nebo u zájemce. Po projednání všech náležitostí a vyplnění žádosti o přijetí do služby, se buď služba sjedná nebo ne. Důvodem odmítnutí služby jsou pouze zákonné důvody a plná kapacita zařízení. V případě, že je naplněna kapacita, je nabídnut náhradní volný termín. Zájemce je pak zapsán do pořadníku a kontaktován v případě, že se místo uvolní dříve.

Se zájemcem o službu je poté sepsána smlouva, která obsahuje označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální péče, místo a čas poskytování služby, výši úhrady za poskytnutou službu, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy.

S klientem je poté sepsán individuální plán průběhu sociální služby, kde je přihlédnuto zejména k jeho přání, ale i možnostem s ohledem na klientův zdravotní a duševní stav. Přání klienta obsažená v individuálním plánu jsou poté postupně plněna, dle možností klienta. V odlehčovací službě jsou k dispozici nejrůznější aktivity, aktivační pracovník, rehabilitace, motivace k dalším činnostem, je možnost návštěvy kina, divadla, pravidelně dochází pracovníci ZOO, probíhá canisterapie (cvičení se psem). Do služby dochází také nejrůznější umělci, ať již z řad dětských kroužků, škol, školek, ale také profesionální umělci, kteří recitují, hrají na klavír (který je k dispozici i klientům) atd. Snažíme se vždy o to, aby se klient cítil co nejlépe a mohl si vybrat ze široké nabídky programu. K dispozici je také obsáhlá knihovna – cca 2.000 svazků, které si klienti můžou půjčovat bez jakéhokoli poplatku, v případě že sami nemůžou číst, personál je ochoten předčítat.

Klienti mají dále k dispozici venkovní terasu k odpočinku a trávení volného času.

Denní režim v odlehčovací službě je přizpůsoben jednotlivým klientům, tj. vstávání dle zvyklostí klienta, jídlo také s přihlédnutím k individuálnímu přání klienta, stejně tak i ukládání ke spánku. Denně se provádí celková hygiena v koupelně, případně na lůžku. Jídelníček je pestrý a odpovídá zásadám zdravé a racionální výživy a v případě, že klient má jakoukoli dietu, je jídelníček upraven.

 Hospicová péče

- Domácí hospicová péče je vykonávána na základě rozhodnutí rodiny a ošetřujícího lékaře.
- Agenturní sestry společně s rodinou zajistí důstojný odchod pacienta.
- Součástí je léčba bolesti, tj. aplikace utišujících prostředků a to na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře nebo např. ordinace bolesti.
- Sestra v domácím prostředí se stává oporou nejen pacienta, ale i rodiny.
- Sestra v případě očekávaného úmrtí zůstává na místě a pomůže rodině překonat nelehké chvíle, zajistí lékařskou službu pro ohledání těla, zajistí další administrativní úkony a zůstane tak dlouho jak jí rodina potřebuje.
- Po dobu po úmrtí lze využít psychologickou pomoc poskytnutou externími pracovníky agentury, lez využít také poradenskou činnost pro další úkony.

 

Prostory odlehčovací služby

Prostory odlehčovací služby jsou umístěny v přízemí a prvním patře domu čp. 69, Děčín Loubí. Pokoje jsou vícelůžkové, 4-5 lůžek v jedné místnosti. Klienti mají k dispozici společenskou místnost s rozsáhlou knihovnou, klavírem, televizorem, WiFi připojení zdarma, rozhlas. V prvním patře je dále sesterna, koupelna a WC. Dále je možnost využít terasu pro venkovní posezení.

Technické zázemí je v přízemí, kde je kuchyň, sklad materiálu a šatna sester. Jídlo je dováženo z akreditovaných zařízení pro dovoz potravin, snídaně, svačiny a večeře jsou zhotoveny s přihlédnutím k přání klienta.

Veškeré prostory jsou vzdušné a prosluněné, s výhledem na Labské údolí, krajinu Labských pískovců a řeku Labe.

Péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu dne se o klienty starají dvě až tři sestry nebo pečovatelky, dále je k dispozici administrativní pracovnice a vrchní sestra. Noční služba je vykonávána jedním až dvěma pracovníky – podle potřeby. Zdravotní péče v odlehčovací službě je zajištěna spoluprací s praktickými lékaři jednotlivých klientů a dále v případě potřeby, je volána záchranná služba. Rodiny klientů jsou o všem informovány.

Odlehčovací služba je určena pro klienty s chronickým onemocněním, klienty ve věku seniorů i další dle registrace vydané Krajským úřadem Středočeského kraje. Klienty služby jsou ti, kteří nemohou již být ve svém přirozeném prostředí, protože jim to neumožňuje jejich stav, dále klienti, kterým pečující rodina nebo osoba odjíždí nebo potřebuje odpočinek a další.

Odlehčovací službu si hradí klienti sami dle platného ceníku, který je k dispozici na webových stránkách. Cena je stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zájemce o pobyt nebo jeho rodinu rádi uvítáme k prohlídce přímo na místě poskytování služby a to nejlépe po předchozí telefonické dohodě.

Zájemce o pobyt obdrží žádost o pobyt, kterou vyplněnou předá administrativní pracovnici v zařízení. Žádost je ihned zpracována a zájemce je vyrozuměn, zda je jeho žádosti vyhověno. Při přijetí je sepsána smlouva o péči, vyhotoven individuální plán průběhu péče a péče je tímto zahájena a klient ubytován.

 

Podmínky ubytování

-  Klient musí mít s sebou doklady – občanský průkaz a kartičku příslušné zdravotní pojišťovny
 Léky na dobu pobytu, pokud dojdou, jsou agenturou obstarány od příslušného ošetřujícího lékaře další
 Zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu klienta – stačí stručný výpis, zejména seznam léků a četnost jejich užívání
 Oblečení na dobu pobytu
 Hygienické potřeby na dobu pobytu včetně plen (pokud je klient používá)
 Další předměty, na které je klient zvyklý a které mu pobyt zpříjemní
 
Při přijetí do služby je s klientem sepsána smlouva, individuální plán průběhu služby, souhlas se zpracováním osobních údajů pro statistické účely a další nutné dokumenty.
Služba je ukončena termínem, na který byla sjednána.
Službu je možné využívat opakovaně.

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji