Veřejný závazek

Agentura domácí péče ANNA se zavazuje k tomu, že vykonává pečovatelskou službu v souladu s registrací, pro klienty určené registrací, v souladu s příslušnými právními předpisy. Pečovatelská služba je vykonávána denně od 7.00 do 22.00, podle individuálních potřeb klientů.

Pečovatelská služba vychází se zákona o sociálních službách a v souladu s ním probíhá jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, vyhotovení individuálního plánu průběhu sociální služby, kde se projeví přání a možnosti klienta, např. jeho zájmy a záliby, potřeby, které sám sobě nemůže obstarat atd. Individuální plán je pravidelně kontrolován, v případě potřeby upraven a měněn tak, aby bylo vyhověno klientovi. Úhrada za pečovatelskou službu je stanovena zákonem, po zkušenostech jsme přistoupili k tomu, že cena za hodinu pečovatelské služby je 130,- Kč. V případě, že není služba poskytnuta celou hodinu, přiměřeně tomu se krátí i platba.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena zájemcům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je například snížená soběstačnost v důsledku nemoci, věku, případně dalších okolností. Klientům je poskytována taková míra podpory, která odpovídá jejich nepříznivé sociální situaci a je v souladu s příslušným ustanovením zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba nenahrazuje v žádném případě komerční služby typu úklid, doprava, nákupy. V průběhu poskytování služby je nepříznivá sociální situace průběžně hodnocena a pokud se tato situace změní, je dále jednáno o možné další pomoci a podpoře. V případě, že pomine nepříznivá sociální situace, je pečovatelská smlouva ukončena. Pokud by se situace změnila, lze v péči pokračovat. V průběhu poskytování služby je možné měnit rozsah i obsah poskytované péče.

 -       

Pečovatelská služba zajišťuje v souladu se zákonem o sociálních službách tyto úkony:       

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zvládání běžného chodu domácnosti (neposkytujeme velký úklid)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

V souladu s příslušným právním předpisem je uzavřena smlouva o poskytnuté pečovatelské služby, která obsahuje: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob placení (možnost platit jak bankovním převodem tak v hotovosti s tím, že na faktuře je uvedeno „platba v hotovosti“ a podpis přejímajího pracovníka), ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem služby (tj. standardy péče, spolupráce klienta a rodiny, zákaz činností, které nejsou uvedeny v zákoně nebo na které nemá služba registraci), výpovědní důvody a výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

V průběhu platnosti smlouvy se dá vždy podle potřeb a přání klienta upravit jednak rozsah péče, dále i časy návštěv, jejich četnost. Úpravu lze sjednat telefonicky nebo mailem nebo osobně s tím, že je platná vždy podle dohody obou stran.

Výkon pečovatelské služby u klienta končí buď datem uvedeným ve smlouvě, výpovědí jedné ze stran nebo dohodou. V případě změny stavu klienta a jeho odvoz do některého zařízení, např. nemocnice, LDN a další, končíme smlouvu vždy dohodou k termínu odvozu.

Od roku 2021 jsou ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje zaváděny karty pečovatelské služby, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé úkony péče o klienta, který se nachází v obtížné sociální situaci a je klientem naší služby. Tato karta je přílohou ke smlouvě a je dle individuálních potřeb klienta průběžně aktualizována.

Pečovatelská služba nenahrazuje komerční služby, například úklid, dovoz potravin, nákupy. Pečovatelská služba je určena pro zájemnce, který se nachází v obtížné sociální situaci, kterou bez pomoci této služby není možné zvládnout. Při jednání se zájemcem je zjišťována obtížná sociální situace a na základě tohoto zjištění může dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Pokud v průběhu poskytování služby je zjištěno, že se sociální situace mění, může dojít k ukončení péče nebo naopak jejímu rozšíření dle požadavdů klienta a jeho aktuální sociální situace.

Provozní doba je denně (víkendy i svátky) od 7.00 do 22.00 hodin

Toto zařízení je podporováno ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.

   

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek.

Akceptuji